اگر در صحت ذبح شک شود، ذبیحه چه حکمی دارد؟
اگر در صحت ذبح شک شود، ذبیحه چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر ذابح در حین ذبح در صحت آن شک کند، باید یقین به صحت پیدا کند و إلا باید از ذبیحه اجتناب کند.
2. اگر ذابح بعد از ذبح در صحت آن شک کند، این شک اهمیت ندارد و ذبیحه حلال است.
3. اگر غیر از ذابح در صحت ذبح شک کند، ذبیحه حلال است.