آیا خون داخل تخم مرغ نجس است؟ آیا خوردن آن حرام است؟
آیا خون داخل تخم مرغ نجس است؟ آیا خوردن آن حرام است؟ کم و زیاد بودن آن در حکم مؤثر است؟

باسمه تعالی

1. خون داخل تخم مرغ پاک است.

2. خوردن خود آن خون حرام است اما پس از جدا کردن خون، خوردن بقیۀ مواد تخم مرغ اشکال ندارد.

3. در هر دو صورت آن خون پاک است اما اگر مقدارش به قدری کم باشد که در اثر مخلوط شدن با مواد تخم مرغ در آن مستهلک شود، خوردنش بعد از مستهلک شدن اشکال ندارد.