آیا خالکوبی حرام است؟
آیا "خالکوبی" حرام است؟

باسمه تعالی

اگر خالکوبی برای بدن ضرر نداشته باشد، و نقشی که خالکوبی می شود، مشتمل بر امر حرامی، مانند تصویر زنان نامحرم نباشد، و در عرف موجب تحقیر شخص نگردد و برای مردان، تشبّه به زنان محسوب نشود، جایز است.

کد سایت fa430 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مسایل مستحدثه