با توجه به این که مصرف در آمد در راه حرام جزو مؤونه نیست فرزندی که بدون اطلاع پدر از امکانات او در راه حرام استفاده می کند، خمس آن بر عهدۀ کیست؟
پدری پولی به عنوان مؤونه سال به خانواده می دهد و هزینه تلفن هم جزیی از آن است. پسر خانواده از تلفن استفاده نامشروع و حرام می کند. حال با توجه به اینکه استفادۀ حرام جزء مؤونه نیست، آیا باید خمس آن مقدار از پول تلفن را که صرف کار حرام شده است، بدهد؟ (با توجه به این که عین پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دریافت نکرده است) اگر باید بدهد چه کسی باید بدهد پدر یا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند که استفاده حرام شده است.

باسمه تعالی

1. فرزند باید هزینۀ تمام مکالمات مزبور را به پدر بپردازد.

2. چون این امکان مکالمه در راه حرام و توسط فرزند صرف شده است، فرزند باید خمس آن را اداء کند.

3. اگر راضی به این استفاده باشد، پرداخت هزینۀ مکالمات و خمس آن بر او واجب است نه فرزند.

کد سایت fa39
طبقه بندی موضوعی مئونه