اگر کسی برای ورود به سیستم گلد کوئست، پولی را با رضایت به کسی بدهد و بعدا متوجه شود که سرش کلاه رفته و ناراضی شود، آیا دینی به عنوان حق الناس بر گردن شخصی که پول را گرفته، هست؟
اگر کسی برای ورود به سیستم گلد کوئست، پولی را با رضایت به کسی بدهد و بعدا متوجه شود که سرش کلاه رفته و ناراضی شود، آیا دینی به عنوان حق الناس بر گردن شخصی که پول را گرفته، هست؟

باسمه تعالی

اگر در زمان پرداخت پول، گیرندۀ پول از حقیقت موضوع اطلاع داشته و آن را بر پرداخت کننده پوشیده نگه داشته است، ضامن آن پول می باشد.

کد سایت fa388 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی حق الناس|شرکت های هرمی