تلقیح با اسپرم اجنبی چه حکمی دارد؟
تلقیح با اسپرم اجنبی چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

تلقیح با اسپرم اجنبی به سبب یک غرض عقلائی، مانند بچه دار شدن، اشکال ندارد.

کد سایت fa3826