شهرک هایی که در حاشیه شهر ها قرار دارند، آیا حد ترخص شهر از دیوارهای آن شهرک ها است یا اینکه شهر حد ترخص مخصوص به خود دارد؟
شهرک هایی که در حاشیه شهر ها قرار دارند، آیا حد ترخص شهر از دیوارهای آن شهرک ها است یا اینکه شهر حد ترخص مخصوص به خود دارد؟

باسمه تعالی

اگر این شهرک ها به صورت متصل به شهرها و با عنوان گسترش شهر ایجاد شده باشد، حد ترخص از محدودۀ همین شهرک ها محاسبه می‌شود ولی اگر به صورت مستقل و با فاصله بنا شده اند، حد ترخص از آخرین خانه‌های شهر محاسبه می‌گردد. تعیین این امر به نگاه عرف بستگی دارد و برخی امور در شکل گیری این نگاه یا تشخیص آن مؤثر است. مثلاً فاصله شهرک تا شهر یا وضعیت اداره آن توسط یک شهرداری مستقل یا این نکته که مردم رفتن از شهر به آن شهرک را سفر می دانند، می تواند در این امر مؤثر باشد.

کد سایت fa3800