اگر در ضمن عقد خرید آپارتمان شرط شود که به غیر از صنف شغلی خاصی فروخته یا اجاره داده نشود ، آیا این شرط واجب الوفا است؟
اگر در ضمن عقد خرید آپارتمان شرط شود که به غیر از صنف شغلی خاصی (مثل معلمین آموزش و پرورش) فروخته یا اجاره داده نشود، آیا این شرط واجب الوفا است یا برای وجوب وفا نیاز به شرط نمودن در عقد خارج لازم است؟

باسمه تعالی

وفا به چنین شرطی تکلیفا واجب است و اگر مشروط علیه تخلف کند فعل حرام مرتکب شده است و مشروط له، خیار تخلف شرط خواهد داشت.