آیا «تغییرات شیمیایی» که قسیم «تغییرات فیزیکی» است، معادل استحالۀ فقهی می باشد؟
آیا «تغییرات شیمیایی» که قسیم «تغییرات فیزیکی» است، معادل استحالۀ فقهی می باشد؟ با جواب این سؤال در حوزۀ موضوع، به مکلفین کمک بسیاری خواهد شد تا در هنگام شک در تحقق استحاله، به جای احتیاط که بعضاً مخل روال زندگی است و باعث عسر و حرج می شود، به اهل فن در موضوع رجوع نمایند تا بفهمند که آیا در این ماده، انفعالات شیمایی که قسیم انفعالات فیزیکی است تحقق یافته است یا خیر؟

باسمه تعالی

1. استحاله فقهی آن است که چیزی به چیز دیگری تبدیل شود به گونه ای که عرف عمومی مردم آن دو را، دو شیئ با ماهیت متفاوت به حساب آورند، مانند این که سدیم نجس با کلر ترکیب شود و نمک طعام حاصل گردد یا آب نجس بخار شود که اولی یک تغییر شیمیایی و دومی یک تغییر فیزیکی است.

2. اگر از نگاه تخصصی، در طی یک فرآیند شیمیایی ماده ای به ماده ای دیگر تبدیل شده باشد؛ اما عرف عمومی هر دو ماده را یک چیز به حساب آورد، استحالۀ فقهی روی نداده است. مثل سیبی که پوست آن جدا شود و در طی یک فرآیند شیمیایی بر اثر قرار گرفتن در معرض هوا رنگ و طعم آن تغییر کند،عرف شیء دوم را همچنان سیب می داند و استحالۀ فقهی اتفاق نیافتاده است.

کد سایت fa3628