عضو خارج شده از بدنم توسط عمل جراحی (رحم) چه حکمی دارد و باید با آن چه کار کرد؟
عضو خارج شده از بدنم توسط عمل جراحی (رحم) چه حکمی دارد و باید با آن چه کار کرد؟

باسمه تعالی

اگر در نظر عرف، به آن عضو بدن گفته می شود، باید بنا بر احتیاط در پارچه ای پیچیده شود و واجب است، دفن شود.

کد سایت fa3567
طبقه بندی موضوعی احکام اموات|احکام پزشکی