من در خارج از کشور مقیمم و اخیراً گزارش هایی در مورد خون خوک در فیلتر سیگار و سیگار برگ گسترش پیدا کرده است. آیا در این مورد حکمی صادرشده است؟
من در خارج از کشور مقیمم و اخیراً گزارش هایی در مورد خون خوک در فیلتر سیگار و سیگار برگ گسترش پیدا کرده است. آیا در این مورد حکمی صادرشده است؟

باسمه تعالی

خون خوک نجس است. البته اگر استحاله شود و به مادۀ متفاوتی تبدیل گردد که دیگر به آن خون خوک گفته نشود پاک است.

کد سایت fa356 کد بایگانی 0