باطل بودن نماز به چه معنا است؟
اینکه می گویند نماز در فلان حالت باطل می شود، یعنی باید شخص در همان حالت نماز را رها کند و دوباره نماز دیگری بخواند یا اینکه همان نماز باطل را باید ادامه دهد و بعد دوباره نماز دیگری بخواند؟ مثلاً بعد از اینکه یک رکوع به جا نیاورد و به سجده رفت باید همان جا نماز را رها کند و دوباره بخواند یا نه؟

باسمه تعالی

1. یعنی باید نماز را رها کند و دوباره نماز را از ابتدا شروع کند.

2. اگر کسی از روی عمد رکوع را ترک کند و به سجده برود، نمازش باطل می شود اما اگر سهوی باشد، نمازش باطل نیست و باید ابتدا بایستد و سپس به رکوع برود و پس از اتمام رکوع به سجده برود.

 

کد سایت fa3544