آیا زوجه مطلقه می تواند از وراث زوج مرحومش، مهریه ای را که بخشیده است، مطالبه نماید؟
زنی بعد از بذل مهریه طلاق گرفت و شوهرش قبل از سپری شدن ایام عده فوت کرد. حال زن به دفتر طلاق مراجعه کرده و اظهار پشیمانی از بذل مهریه کرده است و مطالبه مهریه می کند. آیا زوجه می تواند از وراث زوج مرحومش، مهریه را مطالبه نماید؟

باسمه تعالی

زنی که به طلاق خلع از همسر خود جدا شده است نمی تواند از ورثه مطالبه مهریه و یا ارث نماید.

کد سایت fa3522
طبقه بندی موضوعی طلاق خلع و مبارات|احکام عده