کسی که به علت ناتوانی روی صندلی نماز می‌خواند، آیا اگر ممکن باشد، باید در هنگام سجده نوک انگشتان پا را به زمین برساند؟ در صورت وجوب، اگر این کار را نکرده باشد، آیا نمازش باطل بوده است؟
کسی که به علت ناتوانی روی صندلی نماز می‌خواند، آیا اگر ممکن باشد، باید در هنگام سجده نوک انگشتان پا را به زمین برساند؟ در صورت وجوب، اگر این کار را نکرده باشد، آیا نمازش باطل بوده است؟

باسمه تعالی

بر کسی که به دلیل ناتوانی به صورت متعارف سجده نمی کند، رعایت همۀ شرایط سجدۀ متعارف از جمله گذاشتن انگشت شصت بر روی زمین واجب نیست. بنابراین نمازهای که تاکنون خوانده صحیح هستند.

کد سایت fa3441
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز