برای عمل به نذر مبلغ آن را به کسی که مطمئن بودم انجام می دهد داده‌ام، ولی او انجام نداده است و من نیز به او دسترسی ندارم. آیا نذر هنوز بر عهدۀ من است یا به عهدۀ او است؟
برای عمل به نذر مبلغ آن را به کسی که مطمئن بودم انجام می دهد داده‌ام، ولی او انجام نداده است و من نیز به او دسترسی ندارم. آیا نذر هنوز بر عهدۀ من است یا به عهدۀ او است؟

باسمه تعالی

1. عمل به نذری که با صیغۀ شرعی و با رعایت سایر شرایط آن منعقد شده‌است، بر عهدۀ نذر کننده است.

2. اگر مطمئن هستید دیگری از جانب شما انجام نداده‌ است، همچنان بر عهدۀ شما باقی است و وی در قبال شما ضامن مبلغی است که پرداخته‌اید و اگر عمدآً این کار را نکرده معصیت کرده است. اگر شک دارید که آن کار را انجام داده‌‌ است یا نه و آن فرد هم انسان مورد اعتمادی باشد، می توانید بنا را بر این بگذارید که کار را انجام داده است یا خواهد داد و دیگر شما در این زمینه تکلیفی نخواهید داشت.

کد سایت fa3413
طبقه بندی موضوعی احکام نذر و عهد