من 6 سال است ازدواج کرده و نابارورم. دکتر، تجویز تلقیح مانند iui یا ivf از طریق اسپرم خودم را کرذه است. اما این کار مستلزم نگاه پزشک زن به عورت خانمم است و بدون پزشک نمی شود. از طرفی بی فرزندی برایمان اندوه بزرگی است. پزشکان می گویند اکثریت اینگونه افراد در سالهای بعد دچار بیماریهای اضطراب و افسردگی می شوند. با این وجود آیا انجام این عمل جایز است؟
من 6 سال است ازدواج کرده و نابارورم. دکتر، تجویز تلقیح مانند iui یا ivf از طریق اسپرم خودم را کرذه است. اما این کار مستلزم نگاه پزشک زن به عورت خانمم است و بدون پزشک نمیشود. از طرفی بی فرزندی برایمان اندوه بزرگی است. پزشکان می گویند اکثریت اینگونه افراد در سالهای بعد دچار بیماریهای اضطراب و افسردگی می شوند. با این وجود آیا انجام این عمل جایز است؟

باسمه تعالی

در این مورد با توجه به شرایط، این امر بلامانع است.