آیا کسی که مستحق خمس است و مبلغی را به این عنوان دریافت می‌کند، باید در این باره، تحقیق کند؟
بنده طلبه سیدی هستم که در قم درس می خوانم و در منزل اجاره ای به سر می برم. در موردی، نیاز به قرض داشتم و سه ملیون از کسی قرض گرفتم ولی به هنگام اداء آن، قرض دهنده گفت به حساب خمس گذاشتم و نیازی نیست به من بدهی. سؤال این است که با توجه به اینکه این کارها معمولاً بدون مراجعه به مرجع تقلید و خود سرانه انجام می گیرد، وظیفۀ من چیست؟ و آیا کسی که مستحق خمس است و مبلغی را به این عنوان دریافت می‌کند، باید در این باره، تحقیق کند؟

باسمه تعالی

1. در این موارد اجازۀ مجتهد جامع الشرایط لازم است.

2. فعل مسلمان حمل بر صحت می شود و شما در این مورد تکلیفی ندارید.

3. نسبت به این شخص شما در این مورد خاص اجازه داده می شود.

کد سایت fa3331