اگر من به دلیل عدم فراهم بودن شرایط ازدواج، خود ارضایی کنم بهتر است یا اینکه بدون اذن پدر ازدواج موقت کنم؟
اگر من به دلیل عدم فراهم بودن شرایط ازدواج، خود ارضایی کنم بهتر است یا اینکه بدون اذن پدر ازدواج موقت کنم؟

باسمه تعالی

1. اگر دختر رشیده باشید، برای ازدواجتان نیازی به اذن پدر نیست و در این فرض اگر احتمال عقلائی به گناه افتادن می دهید، ازدواج بر شما واجب است. پر واضح است که در این فرض کار حلال(ازدواج) بر کار حرام(خود ارضایی) ترجیح دارد.

2. اگر رشیده نباشید، بدون اذن پدر ازدواجتان باطل و حرام است. صرف فراهم نبودن شرایط ازدواج دائم که متأسفانه در عرف عمومی بهانه ای برای به تأخیر انداختن ازدواج است، مجوزی برای رعایت نکردن شرط اذن در ازدواج موقت نیست. پر واضح است که وقتی امکان ازدواج دائم با اذن پدر وجود داشته باشد، احتمال عقلائی ارتکاب گناه  مجوز رعایت نکردن شرط اذن در ازدواج موقت نخواهد شد.بنابراین در این فرض باید از هر دو کار حرام (ازدواج بدون اذن و خود ارضایی) اجتناب کنید.

کد سایت fa333