آیا به اوراق مشارکت 4 ساله که خریداری شده ولی فعلاً اصل پول در دسترس نیست خمس تعلق می گیرد؟ به سود آن چطور؟
آیا به اوراق مشارکت 4 ساله که خریداری شده ولی فعلاً اصل پول در دسترس نیست خمس تعلق می گیرد؟ به سود آن چطور؟

باسمه تعالی

1. اگر این اوراق با مال خمس داده شده و یا مالی که متعلق خمس نیست، خرید شده باشد و نیز اگر از مال خمس داده نشده مانند درآمد همان سال خرید، تهیه شده باشد ولی گذران زندگی متوقف بر  این سرمایه گذاری بوده است، اصل آن متعلق خمس نیست اما اگر چیزی از سود حاصل از آن در سر سال خمسی یا یک سال پس از دریافت باقی بماند، خمس باقی مانده باید پرداخت گردد.

2. اگر از مال خمس داده نشده مانند درآمد همان سال خرید، تهیه شده باشد ولی گذران زندگی متوقف بر  این سرمایه گذاری نبوده است، پس از گذشت یک سال به اصل آن نیز خمس تعلق می گیرد.

3. اگر از مالی خریده شده است که خمس به آن تعلق گرفته و در زمانی که باید خمس پرداخت می شد، خمسش پرداخت نشده است مانند درآمد سال های قبل از سال خرید، در این صورت فرد از ابتدا  از مجموع اوراق و سودها شرعاً به همان میزان خمس پرداخت نکرده (یک پنجم) مالک نبوده است و باید به عنوان خمس بپردازد و در مورد چهار پنجم باقی مانده از اوراق و سودها اگر گذران زندگی اش متوقف بر این سرمایه گذاری بوده است، به اصل اوراق خمس تعلق نمی گیرد اما اگر چیزی از سود حاصل از آن در سر سال خمسی یا یک سال پس از دریافت باقی بماند، خمس باقی مانده باید پرداخت گردد ولی اگر گذران زندگی متوقف بر  این سرمایه گذاری نبوده است، پس از گذشت یک سال به اصل آن نیز خمس تعلق می گیرد که در این فرض اخیر اگر نسبت به پرداخت آن خمس اقدام نکند، در محاسبۀ سال بعد، این اوراق به همان اندازۀ خمس چرداخت نشده (یک پنجم از یک چهارم باقی مانده) از ملک وی خارج است و به همان نسبت سودهای متعلقه نیز از ملکش خارج می گردد؛ مثلاً اگر کل اوراق خریداری شده یک میلیون ریال باشد، در سال اول وی فقط هشتصد هزار ریال از آن اوراق و فقط سود متعلق به همین مبلغ را  مالک است و بر اساس فرض اخیر در سال دوم فقط ششصد و چهل هزار تومان از آن و فقط سود متعلق به همین مبلغ را مالک است و در دو سال باقی مانده فقط سود های متعلق به همین مبلغ را مالک خواهد بود.

کد سایت fa3270
طبقه بندی موضوعی سرمایه