شخصی جد خود را به قتل می رساند پدر قاتل بعد از قتل جد پدری به مرگ طبیعی فوت می کند و دارای همسر نیز هست. آیا حق قصاص به زوجه (پدر) می‌رسد؟ یا براساس قاعده (اذا تعارضا تساقطا) این حق ساقط می‌شود؟ چرا که بین حق خود قاتل و حق زوجه تعارض می‌شود.
شخصی جد خود را به قتل می رساند پدر قاتل بعد از قتل جد پدری به مرگ طبیعی فوت می کند و دارای همسر نیز هست. آیا حق قصاص به زوجه (پدر) می‌رسد؟ یا براساس قاعده (اذا تعارضا تساقطا) این حق ساقط می‌شود؟ چرا که بین حق خود قاتل و حق زوجه تعارض می‌شود.

باسمه تعالی

حق قصاص به زوجه به ارث نمی رسد و فرد قاتل از ارث بردن از حق قصاص محروم است و این مساله ربطی به قاعده تعارض ندارد.

کد سایت fa3262
طبقه بندی موضوعی ارث زن و شوهر|قصاص