از درآمد شخصی یک مغازه گرفته ام و اجناسی برای فروش داخل آن گذاشته ام که همسر اولم در آن مشغول بکار است. و درآمد مغازه را برای همسر اولم قرار داده ام و درآمد حاصل از حقوق اداره‌ام را برای همسر دومم درنظر گرفته‌ام. حال اگر همسر اولم بگوید راضی نیستم که از پول مغازه در جایی صرف شود؛ چنین حقی دارد؟
از درآمد شخصی یک مغازه گرفته ام و اجناسی برای فروش داخل آن گذاشته ام که همسر اولم در آن مشغول بکار است. و درآمد مغازه را برای همسر اولم قرار داده ام و درآمد حاصل از حقوق اداره‌ام را برای همسر دومم درنظر گرفته‌ام. حال اگر همسر اولم بگوید راضی نیستم که از پول مغازه در جایی صرف شود؛ چنین حقی دارد؟

باسمه تعالی

اگر مغازه و اجناس داخل آن ملک شماست و شرط یا قرارداد خاص شرعی بین شما و همسر اولتان وجود ندارد که نحوه استفاده از سود مغازه را مشخص کند، شما در مورد نحوه مصرف سود آن مختار هستید.