اگر مسئول ارشد ما کارهای انجام شده ما را، بیشتر از مقدار واقعی گزارش کند آیا این حقوق ما حلال است؟
اینجانب کارمند دولت هستم. حقوق و مزایایی که نسبت به شغلمان به ما می دهند کم و سختی کار زیاد است. مسؤولان بالاتر و کسانی که مسئول تعیین حقوق و سختی کار هستند، در جریان کامل سختی و مشقت کار ما می باشند ولی می گویند که به علت کمی بودجه نمی توانند حقوق ما را نسبت به همکارانمان بیشتر نمایند. به همین دلیل مسئول مستقیم ما که اختیارات زیادی از قبیل گزارش اضافه کاری و مرخصی و خانه سازمانی و کم نمودن حقوق و ... را دارد، در هنگام اعزام به ماموریت های گروهی، گزارشی بیشتر از مقدار کارهای انجام شده در ماموریت می نویسد که با این کار جبران کمبودهای فوق گردد. آیا این پول ماموریت ها شرعی است؟ پول هایی را که تا به حال گرفتیم و تعیین نمودن مقدار آن بسیار سخت یا غیر ممکن است چه باید کرد؟

باسمه تعالی

باید طبق مقررات عمل شود و اگر پولی خارج از ضوابط گرفته اند و مقدار آن را نمی دانند باید حداقل مقداری را که یقین دارند، به صندوق دولت برگردانند.