بنده در مراسمات مذهبی ( محرم و صفر و ... ( کار مداحی ، و خواندن دعا و احیانا قرآن و اذان را انجام می دهم ؟
بنده در مراسمات مذهبی ( محرم و صفر و ... ( کار مداحی ، و خواندن دعا و احیانا قرآن و اذان را انجام می دهم ؟ با توجه به اینکه بقیه افراد اغلب می گویند که صدای بنده تاثیر گذار است ، می خواهم بدانم که : 1- آیا اصولا مداحی و ... بر بنده واجب است یا اینکه مستحب می باشد ؟ ( در واقع می خواهم بدانم که اگر تقاضای فرد یا مکانی برای مداحی کردن در آنجا را نپذیرم ، برای بنده عذاب و مواخذه اخروی در پی دارد ؟) 2- در صورت حضور یک مداح دیگر در آن مکان آیا باز هم بر من واجب است بپذیرم ؟ و در مقابل در صورت نبودن مداح دیگر آیا بر بنده واجب می شود که بپذیرم ؟ 3- اگر بنده وقتی که به مداحی کسی دیگر گوش می دهم واقعا استفاده ببرم و حال معنوی پیدا کنم و در هنگام خواندن خودم چنین حالی را نداشته باشم و احیانا مرتکب ریا یا عجب و ... شوم ، آیا خواندن بنده که دارای تاثیر گذاری زیاد بر مستمعین باشد و حال معنوی به آنها بدهد ، برای من ثواب بیشتری دارد یا اینکه به مداحی شخص دیگر گوش دهم و از این طریق حال معنوی پیدا کنم ؟

1.مداحی واجب نیست.

2.خیر،در هر حال واجب نیست؛ هر چند اگر در جذب افراد به مفاهیم دینی مؤثر باشد، و مشتمل بر حرام، دروغ یا غنای محرم، نباشد، خوب است آن را انجام دهید.

3.اعمالی که با نیّت خالص انجام می پذیرد، ثواب دارد؛ البته نباید در مساله ی نیت و اخلاص گرفتار وسواس شد.

کد سایت fa313 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مهدویت