اگر با دختری ازدواج کنی و بعد از مدت هفت سال بچه دار نشود و بخواهی از او جدا شوی چه حکمی دارد.
اگر با دختری ازدواج کنی و بعد از مدت هفت سال بچه دار نشود و بخواهی از او جدا شوی چه حکمی دارد.

باسمه تعالی

اختیار طلاق با مرد است هر چند بهتر است از طلاق بپرهیزید.

 

 

کد سایت fa3054
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی طلاق