با اذن پدر به عقد موقت رضایت دادم اما بدون پرسش از من به جای عقد موقت، عقد دائم خواندند. آیا این عقد صحیح بوده است؟
دختر باکره ای هستم که به اذن پدر به خواندن صیغه محرمیت یا همان عقد موقت (برای دادن آزمایش و ...) با مردی رضایت دادم اما آن ها به جای خواندن صیغه موقت بدون پرسش از من عقد دائم را خوانده اند در زمان خواندن صیغه نیز جرات اعتراض نداشتم. خلاصه با گذشت کمتر از یک ماه اختلافی بوجود آمد و من به این ازدواج تن ندادم؛ زیرا آن مرد شرابخوار بود و نماز نمی خواند و ... و قبلاً نگفته بود. او هم دیگر سرا غی از من نگرفت و دو سال از آن ماجرا می گذرد. آیا اصلاً آن عقد صحیح بوده است؟ آیا عدم پذیرش من و رها شدن توسط مرد معنی ابطال عقد می دهد؟م ی توانم با فرد دیگر ازدواج کنم؟

باسمه تعالی

1. اگر بعد از خواندن صیغۀ عقد دائم به این عقد راضی نشدید، عقد باطل بوده است و اگر دخولی صورت نگرفته باشد، می توانید ازدواج کنید اما اگر به گمان اینکه فکر می کردید همسر شرعی ایشان هستید، دخولی صورت گرفته باشد، پس از پیان عدۀ و طی به شبهه می توانید ازدواج کنید.

2. اگر بعد از خواندن صیغۀ عقد دائم حتی لحظه ای راضی شده بودید، عقد صحیح است و با رها کردن آن مرد عقد باطل نمی شود و فقط با طلاق این عقد پایان می یابد. در این فرض با توجه به آنچه گفته اید، شما می توانید با مراجعه به حاکم شرع تقاضای طلاق کنید و تا زمانی که طلاق محقق نشود و عدۀ طلاق پایان نیابد، نمی توانید ازدواج کنید.

کد سایت fa2997