آیا مرد می تواند خودش با عبارتی زنش را طلاق بدهد؟
آیا مرد می تواند خودش با عبارتی زنش را طلاق بدهد؟

باسمه تعالی

اگر مرد با شرایط صحیح و به شکل صحیح و در زمان صحیح صیغه طلاق را جاری کند، طلاق صحیح است.

کد سایت fa2989
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی طلاق