غذاهایی که چند روز در یخچال باقی مانده (و خوردن آن به لحاظ بهداشتی توصیه نمی شود) چنانچه در سطل آشغال ریخته شود آیا گناه دارد؟
غذاهایی که چند روز در یخچال باقی مانده (و خوردن آن به لحاظ بهداشتی توصیه نمی شود) چنانچه در سطل آشغال ریخته شود آیا گناه دارد؟

باسمه تعالی

خیر، و اگر خوردن آن مضرّ باشد، حرام است.

کد سایت fa287 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی اسراف