حکم استفاده از سیم کارت های رایتل چیست؟ به صورت کلی خرید و فروش این نوع سیم کارت حرام است یا فقط استفاده از آن؟ اگر فردی از آن استفاده نامناسب نمی کند آیا برای چنین فردی هم حرام است؟
حکم استفاده از سیم کارت های رایتل چیست؟ به صورت کلی خرید و فروش این نوع سیم کارت حرام است یا فقط استفاده از آن؟ اگر فردی از آن استفاده نامناسب نمی کند آیا برای چنین فردی هم حرام است؟

باسمه تعالى 
استفاده از این سیم کارت فی حد نفسه جایز است، هر چند استفادۀ غیر مجاز از آن مانند نگاه کردن به نامحرم بدون رعایت حجاب شرعی، جایز نیست.

کد سایت fa2781