حکم نمره دادن به دانشجو به بهانه مشکلات وی چیست؟
حکم نمره دادن به دانشجو به بهانه مشکلات وی چیست؟

باسمه تعالى
اگر شایستگی علمی آن نمره را نداشته باشد و این امر امکان تصدی وی را نسبت به شغلی که لیاقت آن را ندارد در پی داشته باشد یا حق دیگران را ضایع کند، حرام است.

کد سایت fa2763