آیا در زمان کنونی و با توجه به رشد ارتباطات، پیروان ادیان غیر از اسلام قاصرند یا مقصر؟
آیا در زمان کنونی و با توجه به رشد ارتباطات، پیروان ادیان غیر از اسلام قاصرند یا مقصر؟

باسمه تعالى 
جاهل قاصر کسی است که راه معرفتش به دین حق به صورت عادی بسته باشد و یکی از موارد آن جاهل به جهل مرکب است یعنی کسی که گمان می کند عقیدۀ باطلش قطعا حق است یا عقیده حق را قطعا باطل می داند. با این وصف بعید نیست بسیاری از این افراد قاصر باشند.

کد سایت fa2737
طبقه بندی موضوعی اعتقادات