اگر پسری با دختری که به هم محرم نیستند، رابطۀ جنسی داشته باشند و پردۀ بکارت دختر پاره شود، آیا می توانند با اجازۀ پدرش با هم ازدواج دائم کنند؟
اگر پسری با دختری که به هم محرم نیستند، رابطۀ جنسی داشته باشند و پردۀ بکارت دختر پاره شود، آیا می توانند با اجازۀ پدرش با هم ازدواج دائم کنند؟

باسمه تعالى

این رابطۀ جنسی که منجر به دخول شده است، زنا شمرده می شود و حرام بوده است. ازدواج این دو در صورت رشیده نبودن دختر، بدون اجازۀ پدر حرام و باطل است و در صورت رشیده بودن دختر، بدون اذن پدر اشکال ندارد.