همسر بنده ۶ماه است که منزل را بدون اجازه ترک نموده و بنده از دادگاه درخواست تمکین نموده ام و دادگاه حکم به ناشزه بودن همسرم صادر کرده و به بنده اجازه ازدواج مجدد داده است. از آنجایی که در عقدنامه های امروزی مرد به زن وکالت می دهد که در صورتی که مرد بدون اجازه زنش ازدواج کند زن وکالت دارد تا طلاق بگیرد آیا اگر من با اجازه دادگاه و به خاطر عدم تمکین همسرم اقدام به ازدواج کنم زنم باز می تواند اقدام به طلاق نماید؟
همسر بنده ۶ماه است که منزل را بدون اجازه ترک نموده و بنده از دادگاه درخواست تمکین نموده ام و دادگاه حکم به ناشزه بودن همسرم صادر کرده و به بنده اجازه ازدواج مجدد داده است. از آنجایی که در عقدنامه های امروزی مرد به زن وکالت می دهد که در صورتی که مرد بدون اجازه زنش ازدواج کند زن وکالت دارد تا طلاق بگیرد آیا اگر من با اجازه دادگاه و به خاطر عدم تمکین همسرم اقدام به ازدواج کنم زنم باز می تواند اقدام به طلاق نماید؟

باسمه تعالى
ظاهرا در فرض مزبور وکالتی برای زن نیست.
این سوال استفتاء نیست و حکم با مراجعه به عقد نامه واضح می شود.