آیا به ارثی که از پدر شهیدم به من رسیده است، خمس تعلق می گیرد؟
پدر شهید من از کارکنان آموزش و پرورش بود. چند سال پیش، بازنشستگی ایشان آمد و این پول به من و خواهر و مادرم رسید. اینجانب سال خمسی دارم (آخر فروردین هرسال). این پول که پنج میلیون بود و مبلغی از آن به من رسید، در اوایل فروردین به دست مادرم رسید و ایشان چیزی نگفتند و من از وجود آن پول خبر نداشتم و مادرم موضوع ارث را بعد از سال خمسی گفتند در حالی که این پول قبل از سال خمسی من در حساب مادرم بود و من نمی دانستم. وقتی در خرداد این پول را دریافت کردم، مبلغ دو میلیون آن را برای ثبت نام مکه خودم و شوهرم خرج کردم. آیا به اصل این پول که از بازنشستگی پدر شهیدم و به صورت ارث به من رسیده است، خمس تعلق می گیرد یا نه؟ آیا به این پول دو میلیونی که برای ثبت نام مکه خرج کرده ایم، خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

به ارث خمس تعلق نمی گیرد.