بنده در کشوری اروپایی زندگی می کنم. در اینجا گوشت حلال به وفور یافت نمی شود و تنها بعضی از فروشگاه های کوچک اقدام به فروش می کنند که قیمت آن نسبت به قیمت گوشت معمولی (غیر حلال) گرانتر است. آیا با توجه به اینکه در بعضی موارد این اختلاف قیمت زیاد می باشد، می توانم گوشت غیر حلال مصرف کنم؟
بنده در کشوری اروپایی زندگی می کنم. در اینجا گوشت حلال به وفور یافت نمی شود و تنها بعضی از فروشگاه های کوچک اقدام به فروش می کنند که قیمت آن نسبت به قیمت گوشت معمولی (غیر حلال) گران تر است. آیا با توجه به اینکه در بعضی موارد این اختلاف قیمت زیاد می باشد، می توانم گوشت غیر حلال مصرف کنم؟

باسمه تعالى

خیر در فرض سؤال مصرف گوشت غیر حلال، جایز نیست.

کد سایت fa2636