آیا خرید و فروش سیگار مشکلی دارد؟
آیا خرید و فروش سیگار مشکلی دارد؟

باسمه تعالى

فروش سیگار حرام است؛ مگر به معتادی که ترک سیگار برایش ضرر و حرج به همراه دارد. همچنین فروش سیگار به غیر مسلمان حرام نیست ولی بنا بر احتیاط واجب از فروش سیگار به آن دسته از اهل سنت که آن را حلال می دانند، پرهیز شود.

کد سایت fa2562