من هر سال نذر قربانی گوسفند در روز عاشورا داشتم و نذرم را اداء می کردم اما به دلیل گرانی، امسال نمی توانم نذرم را اداء کنم. آیا می توانم به جای گوسفند، خروس بکشم؟
من هر سال نذر قربانی گوسفند در روز عاشورا داشتم و نذرم را اداء می کردم اما به دلیل گرانی، امسال نمی توانم نذرم را اداء کنم. آیا می توانم به جای گوسفند، خروس بکشم؟

باسمه تعالى
اگر کسی نذر مالی کرد و توان مالی اداء آن را نداشت، تکلیفش ساقط است. قربانی کردن خروس جایز است.

کد سایت fa2546
طبقه بندی موضوعی احکام نذر و عهد