شرط ضمن عقدی که توسط پدر زوجه شرط شده است الزام آور است؟
می‌دانیم که شرط ضمن عقد نکاح برای زوج الزام‌ آور است. یعنی زوج در برابر زوجه مکلف است که آن را اجرا کند. اگر پدر زوجه برای رضایت دادن به ازدواج؛ شرطی را مطرح کند، و زوج آن را بپذیرد؛ و بعد نکاح رخ دهد؛ آیا اجرای آن برای زوج الزام‌ آور است؟ آیا اگر الزام‌ آور باشد؛ این الزام، بخشی از عقد نکاح محسوب خواهد شد که به صحت آن لطمه می‌زند؛ یا یک الزام اخلاقی صرف خواهد بود؟ و آیا بعد از عقد، زوجه می‌تواند از آن شرط بگذرد و آن را فسخ کند؟

باسمه تعالی
هر شرطی که در ضمن عقد ازدواج گذاشته شود و خلاف شرع نباشد، الزام آور است و چون دو طرف عقد زن و شوهر هستند، اگر یک طرف از شرطی که به نفع خود است بگذرد، آن شرط الزامی ندارد. پس اگر شرطی بر شوهر از سوی پدر زن گذاشته شود و زن آن را منتفی نماید برای شوهر الزامی نسبت به آن شرط وجود ندارد.

کد سایت fa2527
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد