با توجه به شرایط زندگی، رفتن به خدمت سربازی سختی های زیادی را برای خانوادۀ من به همراه دارد و با طلاق صوری پدر و مادرم، از خدمت سربازی معاف می شوم. آیا این کار جایز است ؟
با توجه به شرایط زندگی، رفتن به خدمت سربازی سختی های زیادی را برای خانوادۀ من به همراه دارد و با طلاق صوری پدر و مادرم، از خدمت سربازی معاف می شوم. آیا این کار جایز است ؟

باسمه تعالی

اگر واقعا سر بازی برای شما عسر و حرج است و تنها راه همین طلاق صوری است، اشکالی ندارد.

کد سایت fa2460
طبقه بندی موضوعی احکام متفرقه طلاق