آیا شخص غاصب، منفعتی را که از مال غصب کرده به دست می آید، مالک می شود و فرض این است که این منفعت نتیجۀ زحمت خود او است؟
1. شخصی اجاق گاز و فری را دزدیده و با آن امرار معاش می کند. اگر من بخواهم با او کار کنم؛ آیا استفاده از آن برای امرار معاش خودم، جایز است یا خیر؟ 2. آیا تکلیفی به گردن من هم می آید؟ 3. به صورت کلی، آیا شخص غاصب، منفعتی را که از مال غصب کرده به دست می آید، مالک می شود و فرض این است که این منفعت نتیجۀ زحمت خود او است؟

باسمه تعالی

استفاده از اموال غصبی هرچند توسط خود استفاده کننده غصب نشده باشد، حرام است. منافع به دست آمده از آن اموال، برای صاحبان آن اموال است نه غاصب؛ اگر چه با زحمت و کار غاصب به دست آمده باشد.

 

کد سایت fa2422
طبقه بندی موضوعی احکام غصب