آیا فرزند، برای نذر کردن نیاز به اذن پدر دارد؟
آیا فرزند، برای نذر کردن نیاز به اذن پدر دارد؟

باسمه تعالی

اگر فرزند بالغ و دارای استقلال مالی باشد، نذرهای مالی و غیر مالی او بدون کسب اذن بلکه حتى با نهی پدر صحیح است. اگر فرزند نابالغ باشد یا بالغی باشد که تحت تکفل پدر است، در نذر غیر مالی مستقل است ولی در نذر مالی باید با اذن پدر عمل کند و بدون اذن وی نذرش منعقد نمی شود. البته در هر حال به گونه ای عمل کند که باعث آزردن پدر نشود؛ زیرا آزردن پدر جایز نیست.

کد سایت fa2415
طبقه بندی موضوعی احکام نذر و عهد