با توجه به اینکه دائم الوضو بودن خوب است، اگر فردی برای مدت زیادی نتواند وضویش را نگه دارد وبرای این کار هر بار که وضویش باطل شد وضو بگیرد آیا اسراف در آب محسوب می شود؟
با توجه به اینکه دائم الوضو بودن خوب است، اگر فردی برای مدت زیادی نتواند وضویش را نگه دارد و برای این کار هر بار که وضویش باطل شد وضو بگیرد آیا اسراف در آب محسوب می شود؟
باسمه تعالى
مصرف چیزی مثل آب برای انجام یک عمل واجب یا مستحب مثل وضو اسراف محسوب نمی شود، هرچند مستحب است وضو به مقدار کمی آب یعنی یک مد که مساوی سه چهارم لیتر است انجام شود.
کد سایت fa2274
طبقه بندی موضوعی اسراف