آیا استفاده از سرکۀ بالزامیک جایز است؟
آیا استفاده از سرکۀ بالزامیک جایز است؟ آیا این سرکه با جوشاندن نجس می شود؟ طریقۀ درست کردذن این نوع سرکه به محض برداشت انگور، میوه به آرامی پرس می شود و آب به دست آمده در معرض حرارت قرارمی گیرد (میزان آن معمولاً 80 درجه سانتی گراد و زمان آن 36 تا 40 ساعت است). فرایند گرمایی برای کاهش حجم و از بین بردن باکتری ها اعمال می شود.در انتهای فرایند حرارتی میزان شکر 28تا33درصد بوده و زمانی به این میزان دست پیدا می کنیم که از 100 لیترآب انگوراولیه 60 لیترباقی مانده باشد(ازهر 200 کیلو انگور 100 کیلو آب میوه استخراج می شود). در مرحله دوم عصاره همراه بچه سرکه به تانکرهای بزرگی منتقل می شوند (مخمرها یا به صورت آماده اضافه می گردند یا اینکه با گذشت زمان درون تانکرها بدون دخالت تولید کننده رشد و تکثیر می یابند). درون تانکر قند تخمیر و به الکل تبدیل و الکل نیز توسط باکتری ها اکسید می شود. مرحلۀ بعدی در تولید سرکه بالزامیک مرحلۀ رسیدن است که حداقل 3 سال طول می کشد (ممکن است این فرایند تا 12 سال یا بیشتر نیز به طول بیانجامد). در مرحله رسیدن از چندین بشکۀ چوبی با اندازه ها و جنس های متفاوت استفاده می شود.

باسمه تعالى

اگر محصول نهایی دارای الکل باشد، خوردن آن حرام است.

کد سایت fa2258