من یک دختر 30 ساله هستم و با یک پسر 25 ساله دوست هستم. متأسفانه نه من و نه ایشان شرایط و توان مالی برای ازدواج کردن نداریم. آیا می توانم بدون اذن پدرم با ایشان محرم شویم؟
من یک دختر 30 ساله هستم و با یک پسر 25 ساله دوست هستم. متأسفانه نه من و نه ایشان شرایط و توان مالی برای ازدواج کردن نداریم. آیا می توانم بدون اذن پدرم با ایشان محرم شویم؟

باسمه تعالی

در ازدواج دختر رشیده ـ چه باکره و چه غیر باکره ـ اجازۀ پدر لازم نیست؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که اذن بگیرد و ازدواج دختر غیر رشیده ـ چه باکره و چه غیر باکره ـ بدون اذن پدر باطل و حرام است. امور بیان شده در سؤال باعث از بین رفتن شرط اذن نمی گردد.

 

 

کد سایت fa2227
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد