آیا وجوهات شرعیه (خمس ـ زکات ـ رد مظالم و ...) را باید به ولی فقیه داد یا به مرجع تقلید؟
آیا وجوهات شرعیه (خمس ـ زکات ـ رد مظالم و ...) را باید به ولی فقیه داد یا به مرجع تقلید؟

باسمه تعالی

دریافت وجوهات شرعیه به شأن ولایت مربوط می شود و در عصر حضور در اختیار امام ـ علیه السلام ـ یا نائب خاص ایشان و در عصر غیبت در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار می گیرد که البته چنین فقهایی دارای شأن ولایت هستند. بنابراین وجوهات شرعیه با اذن این افراد در محدودۀ مشخص شدۀ آن در فقه به مصرف می‌رسد. اگر آن ها به کسی اجازه مصرف دهند، مصرف خمس برای وی جایز است و گرنه حرام است.

کد سایت fa222