شخصی از برادر زنش دزدی کرده و با آن پول سرمایه ای برای کار فراهم کرده و دو برابر مبلغ مذکور را با آن کار به دست آورده است ولی دیگر می خواهد مالش حلال شود. اما الآن جرات گفتن مطلب به آن مالک را ندارد و ممکن است باعث دعوای شدید شود، تکلیف چیست؟
شخصی از برادر زنش دزدی کرده و با آن پول سرمایه ای برای کار فراهم کرده و دو برابر مبلغ مذکور را با آن کار به دست آورده است ولی دیگر می خواهد مالش حلال شود. اما الآن جرات گفتن مطلب به آن مالک را ندارد و ممکن است باعث دعوای شدید شود، تکلیف چیست؟

باسمه تعالی
اگر عین مال دزدیده شده موجود باشد، باید همان را به صاحب مال بازگرداند و اگر عین مال موجود نیست باید ارزش ریالی آن را در حال حاضر به صاحب مال بازگرداند و در هر صورت لازم نیست صاحب مال بداند که چرا این مبلغ به او پرداخت می شود.
اگر با مال دزدیده شده تجارت شده باشد و تجارت همانگونه که متعارف است به شکل کلی باشد، سود آن ملک مالک مال اصلی نیست ولی اگر به عین مال تجارتی صورت گرفته باشد، سود آن نیز ملک مالک اصلی است و باید به وی برگردانده شود.

کد سایت fa2196
طبقه بندی موضوعی احکام غصب