شخصی دیگر قصد ندارد به وطنش برای زندگی برگردد ولی دارای خانه و زمین و باغ است، نمازش را باید چگونه بخواند؟
شخصی دیگر قصد ندارد به وطنش برای زندگی برگردد ولی دارای خانه و زمین و باغ است، نمازش را باید چگونه بخواند؟ کامل یا قصر؟ آیا او از وطنش اعراض کرده است؟

باسمه تعالی

چنین شخصی گرچه عرفاً از وطنش اعراض کرده است اما به دلیل داشتن ملک (خانه و زمین) آنجا هنوز شرعاً وطن وی به حساب می آید و باید نماز خود را کامل بخواند و برای اعراض از وطن شرعی باید ملک خود را بفروشد.

کد سایت fa2154
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر