گوشت خوک چه حکمی دارد؟ حرام است یا مکروه؟
گوشت خوک چه حکمی دارد؟ حرام است یا مکروه؟

باسمه تعالی
گوشت خوک نجس و حرام است.

کد سایت fa2127 کد بایگانی 0