در شهر ما همه جا درخت نارنج کاشته شده. با توجه به این که شهرداری به این درخت ها آب می دهد آیا مصرف میوه آن ها ایرادی دارد؟ چون میوه ها اغلب روی درخت می ماند و خراب می شود.
در شهر ما همه جا درخت نارنج کاشته شده. با توجه به این که شهرداری به این درخت ها آب می دهد آیا مصرف میوه آن ها ایرادی دارد؟ چون میوه ها اغلب روی درخت می ماند و خراب می شود.

باسمه تعالى

اگر شهرداری استفاده از این نارنج ها را منع نکرده است و از چیدن آن جلوگیری نمی کند، چیدن آن بدون صدمه زدن به درخت ها جایز است و اگر اجتناب از چیدن موجب فساد میوه ها و اسراف می شود، چیدن آن ها مطلقا واجب است و اگر شهرداری پولی بابت آن مطالبه کند، باید پرداخت شود.

کد سایت fa2037