اگر در یک مهمانی بزرگ متوجه شویم که نجاستی داخل دیگ غذا است که باعث نجس شدن کل غذا شده چه کار کنیم؟ آیا لازم است تمام مهمان ها را مطلع کنیم؟
اگر در یک مهمانی بزرگ متوجه شویم که نجاستی داخل دیگ غذا است که باعث نجس شدن کل غذا شده چه کار کنیم؟ آیا لازم است تمام مهمان ها را مطلع کنیم؟

باسمه تعالى
اعلام نجاست به سایرین لازم نیست.

کد سایت fa2000 کد بایگانی 0