براى مریض سرطانى خوردن گوشت خرچنگ حلال است یا حرام؟
براى مریض سرطانى خوردن گوشت خرچنگ حلال است یا حرام؟

 باسمه تعالی

اگر پزشک به عنوان دارو، خوردن گوشت خرچنگ را تجویز کرده و داروی جایگزینی هم وجود ندارد، خوردن آن در حد تجویر دکتر اشکالی ندارد.

کد سایت fa1990